P R E A M B U L

Compania UNIVER colectează ocazional – în contextul si cu respectarea limitelor prevăzute în prezentul material – anumite date personale de la utilizatorii / clientii / colaboratorii săi.

Cunoscând importanța acestor date compania se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea lor. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ce sunt sau pot fi asociate persoanelor vizate (utilizatori ai website-ului – clienți / potențiali clienți, consumatori / potențiali consumatori, angajați, foști sau viitori angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, UNIVER administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate în contextul vizitării site-ului sau participării la campaniile de pomovare (concursurilor si/sau diverselor evenimente) organizate.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului – ulterior parcurgerii acestei Politici – sunteți de acord cu acestea.

Proprietar și operator de date

UNIVER PRODUCT S.R.L.

Baia Mare – Str. Mihai Eminescu Nr.36A (Maramureș)

Adresa de email: ……………………………………………

Tipurile de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care UNIVER le colectează, se pot regăsi: ​​numele, prenumele, domiciliul / resedinta, semnătura, numărul de telefon, adresa de e-mail si – în mod cu totul exceptional – Codul Numeric Personal.

Detaliile complete privind datele cu caracter personal colectate se regăsesc în sectiunile dedicate activitătilor / evenimentelor care presupun asemenea prelucrări – în cadrul textelor explicative specifice afișate înainte de colectarea acestor date.

Modul și locul de procesare a datelor

Metode de procesare

Operatorul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor – garantând totodată prelucrarea lor în limita scopurilor pentru care au fost sau vor fi colectate.

În anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în operațiunile vizate (administrație, vânzări, marketing, juridic) sau entități externe – auditori si furnizori de servicii tehnice / furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către Operator. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la operator în orice moment.

Temeiul juridic al procesării

Operatorul poate procesa datele cu caracter personal ale persoanei vizate – în limita scopurilor declarate – dacă se aplică una dintre următoarele:

Utilizatorii și-au dat acordul (consimtământul explicit) pentru unul sau mai multe scopuri.

Furnizarea datelor este necesară pentru a facilita derularea sau în scopul executării unui contract încheiat cu Utilizatorul sau cu entitatea în care acesta activează și/sau pentru orice demersuri asociate raporturilor precontractuale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale instituită în sarcina operatorului

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către operator sau de o terță parte.

Operatorul va furniza toate datele în vederea comunicării si clarificării temeiului juridic specific aplicabil prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locul de prelucrare a datelor

Datele sunt prelucrate în biroul de operare al companiei și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în procesare.

Datele colectate nu sunt supuse transferului în afara companiei – cu exceptia situatiilor în care aceste date sunt asociate operatiunilor externalizate care implică analiza si verificarea (auditarea) activitătii Operatorului (cu asumarea de către entitătile implicate a obligatiilor privind asigurarea securitătii datelor respective)

În ipoteza în care se recurge la un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din cuprinsul acestui document sau prin contactarea operatorului utilizând informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de stocare a datelor

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt necesare scopului pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

În cazul datelor colectate în scopuri legate de executarea unui contract încheiat între Operator și persoana vizată – durata stocării si utilizării în acest scop a datelor urmează indisolubil soarta si termenul contractului în derularea căruia au fost colectate, cu excepția situatiilor în care stocarea lor intră sub incidența reglementărilor legale în materie de arhivare a documentelor.

Datele personale colectate în scopul intereselor legitime urmărite de cu excepția cazului în care prevalează drepturile sau interesele persoanei vizate, vor fi păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice privind interesele legitime urmărite de către Operator în secțiunile relevante ale acestui document.

Operatorului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a face acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare a datelor, acestea vor fi șterse cu respectarea procedurilor interne. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere si dreptul la rectificarea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile procesării

Scopurile colectării si prelucrării datelor cu caracter personal sunt definite pentru fiecare dintre situatiile specifice care implică asemenea procesări

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre aceste scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile dedicate activitătilor si după caz a evenimentelor care presupun asemenea prelucrări – în cadrul textelor explicative specifice ce vor fi afișate înainte de colectarea acestor date.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt / pot fi colectate în scopuri asociate sustinerii activității comerciale – cum ar fi campaniile marketing și/sau actiunile de promovare (concursuri cu premii organizate pe situl UNIVER) ori alte asemenea evenimente.

Prelucrările se pot efectua si în scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus

Informații suplimentare despre datele personale

Comunicarea datelor către terțe părți

Dacă operatorul își va constitui baze de date – utilizând informatiile cu caracter personal furnizate de către persoanele vizate sau utilizând date de nivel secundar derivate din activitățile descrise în cele de mai sus – va obtine consimtământul expres si va asigura întotdeauna persoanelor vizate posibilitatea de a-și retrage acest consimțământ prin simpla trimitere a unui e-mail la informațiile de contact conținute în acest document.

Drepturile utilizatorilor

Persoanele vizate dețin mai multe drepturi privind datele lor cu caracter personal prelucrate de către OPERATOR – respectiv:

De a-și retrage acordul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage acordul chiar dacă au dat anterior acordul pentru prelucrarea datelor lor personale.

De a obiecta la procesarea datelor. Utilizatorii au dreptul de a se opune procesării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea de mai jos.

De a-și accesa datele. Utilizatorii au dreptul să știe dacă datele sunt procesate de către proprietar, să cunoască aspecte ale procesării și să obțină o copie a datelor prelucrate.

Să verifice și să rectifice. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.

Să restricționeze prelucrarea datelor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va procesa datele în alte scopuri decât să le stocheze.

Să solicite șteargerea datelor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor lor de la proprietar.

De a depune o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

Cum se exercită aceste drepturi

Orice solicitare de a exercita drepturi de utilizator poate fi direcționată către operator – prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste drepturi pot fi exercitate gratuit.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în procese care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a datelor sau a Serviciilor aferente.

Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Mai multe detalii legate de colectarea și procesarea datelor personale pot fi solicitate de la Operator în orice moment. Pentru a contacta proprietarul, vă rugăm să folosiți datele de la începutul documentului.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări la politica de prelucrare si confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor pe această pagină.

În cazul în care modificările vizează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Operatorul va solicita un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe

Date personale

Orice informație care, direct sau indirect, sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea unei persoane fizice.

Utilizator

Persoana fizică care participă la actiunile organizate si care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date

Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date personale în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este Operatorul.

Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).